Burgermeester Schipperkade 4
8321 EH Urk

Zat: 10:00 – 12:00 uur

Telf: 06-20 319 319

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl
statutair gevestigd te Zwolle onder nummer 78111242

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl een opdracht
verstrekt voor goederen of diensten, dan wel een offerte voor deze werkzaamheden verzoekt.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle
overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl voor
zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen
voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van
opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet
voldoende.

2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn
overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één
opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de
gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De
termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, veertien dagen.

3.2 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.3 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten
staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de
opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de
geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.5 Indien Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat
zij de getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet ondertekende offerte als bindend
gelden.

3.6 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zich het recht voor
de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN

4.1 Indien een offerte binnen de in artikel 3.1 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd acht
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zich gebonden, tenzij zij binnen drie werkdagen na ontvangst van de
getekende offerte aangeeft de in de offerte vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen
uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl niet. In die gevallen is Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl eerst gebonden door
verzending van de orderbevestiging.

4.2 Opdrachtgever is te allen tijde gebonden na het geven van een opdracht. Indien de
opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3 Alle door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl opgegeven prijzen zijn excl. en incl. B.T.W. en/of andere op
de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het
risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze
wijzigingen schriftelijk door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zijn bevestigd.

5.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave
en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en
zulks door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten
(kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving,
zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

ARTIKEL 6: PRIJSVERHOGINGEN

6.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl onvoorziene
verhogingen optreden van de kosten van producten voor Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl of van andere
tarieven, lasten, of belastingen zal Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl gerechtigd zijn deze aan
opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de
overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder
gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl te
voldoen.

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten
en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet
verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

7.2 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is ten allen tijde gerechtigd 10 % meer of minder te leveren.

7.3 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de
opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst
zijnde derden, indien zulks naar de mening van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl een goede of efficiënte
uitvoering van de opdracht bevordert.

7.4 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van
onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die
deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet
betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

7.5 Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot visserijproducten
geschieden onder vangstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van tegenvallende vangsten met
betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van visserij producten, zoveel producten minder
beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij
het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl het recht de verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen.
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is niet gehouden tot levering van vervangende visserijproducten.

7.6 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk,
spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet
van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

8.2 Overmacht ontslaat Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl van het nakomen van de overeengekomen
termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of
vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.
8.3 Ingeval van langer durende overmacht zal Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl daarvan onverwijld
mededeling doen aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling
gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de
verplichting Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

8.4 Alle extra-kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of
terreinhuur, overlig- en staangelden, extra verzekering enz., komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9: LEVERING VAN DE OPDRACHT

9.1 Overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de opdrachtgever
nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een
vertraging heeft ingelicht en zulks door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl schriftelijk is bevestigd.

9.2 Indien de overschrijding van de leveringstermijn niet door overmacht wordt veroorzaakt en
dusdanig is dat de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, dient deze Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl hiervan tijdig en schriftelijk van in kennis te stellen. Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zal
hierna het recht hebben om binnen één maand na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog
te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl omgaand uitspraak doet
of hij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

9.3 Waar zulks naar het oordeel van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl nodig is, of door de opdrachtgever
uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken in kratten en op pallets verpakt worden geleverd; de
kratten en pallets blijven eigendom van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl . Op de kratten en pallets rust
statiegeld, dit wordt opdrachtgever in rekening gebracht.

9.4 Opdrachtgever zal voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden
gecrediteerd, dan wel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het in 9.3
vermelde verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl weder bruikbaar
en in goede staat Franco en tijdig bij Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is afgeleverd.

9.5 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te
schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is,
met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl :
• de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden
beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de opdrachtgever in gebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl te
voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 13.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever in gebreke zal blijven de verschuldigde
bedragen aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl te voldoen
• opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• opdrachtgever overgaat tot boedelafstand, dan wel indien er beslag wordt gelegd op
het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen; Hetgeen door opdrachtgever aan Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10: RETOURZENDINGEN

10.1 Retourzendingen worden door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl niet geaccepteerd, tenzij zij
schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.

10.2 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in
ontvangstneming van waren aan het magazijn van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl en/of door haar
medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.

10.3 Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever;
eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar
aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1 De opdrachtgever heeft de verplichting de hoeveelheid, afmetingen, gewicht en/of de
emballage van het geleverde te controleren. Deze controle dient onmiddellijk bij levering plaats te
vinden. Indien niet terstond na levering en ontvangst van de waren wordt gereclameerd, zijn de
gegevens op de vrachtbrief of afleveringsbonnen vermeld, als juist erkend.

11.2 De opdrachtgever is bevoegd alle producten op gewicht, hoeveelheid en kwaliteit te (laten)
onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn
rekening.

11.3 Indien Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl producten aan opdrachtgever aflevert welke Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl nimmer tot
een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van opdrachtgever gehouden dan
waarop Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

11.4 Klachten ten aanzien van verse vis of verse vis producten dienen binnen 24 uur na ontvangst van
de levering per telefoon of per mail aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl gemeld te worden. Indien zij
telefonisch worden gemeld en Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl dit wenst dienen klachten daarnaast ook
schriftelijk plaats te vinden.

11.5 Klachten ten aanzien van andere producten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de levering
per telefoon of per mail aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl gemeld te worden. Indien zij telefonisch
worden gemeld en Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk
plaats te vinden.

11.6 Een levering is goedgekeurd indien:
• opdrachtgever de producten heeft goedgekeurd of aanvaard.
• opdrachtgever de producten niet binnen 24 uur dan wel 48 uur na levering heeft gekeurd.
• opdrachtgever de producten in gebruik neemt alvorens deze te keuren.
Na goedkeuring van de levering aanvaardt Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl geen enkele aansprakelijkheid
meer jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in artikel 11.

11.7 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.4 dan wel 11.5 vermelde termijn
hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk binnen
veertien dagen na ontvangst van de levering- aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl worden gemeld.

11.8 Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking of enig ander
gebruik van het product direct gestaakt te worden.
11.9 Opdrachtgever zal alle door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl voor onderzoek van de klacht gewenste
medewerking verlenen, o.a. door Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl in de gelegenheid te stellen ter plaatse
een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde
prestatie.

11.10 Indien Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de
keus hebben, hetzij kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg
vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

11.11 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de
betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere
werkzaamheden/leveringen niet op.

11.12 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele
geleverde prestatie.

11.13 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of
onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de
gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt
de uitleg van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl als bindend.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt
Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het
bedrag van de door te verrichten werkzaamheden, te leveren goederen of een evenredig deel
daarvan overtreft. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt
in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

12.2 Afspraken met medewerkers van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl binden Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl
niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

12.3 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken,
veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of
derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

12.4 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door
haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 13: BETALING

13.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in euro’s.

13.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende
verplichting.

13.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl heeft
of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

13.4 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever
tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover
het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke
rente berekend.

13.5 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan
wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd
te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te
vinden, indien Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl aanleiding ziet zulks te verlangen.

13.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl moet
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van
de buitengerechtelijke kosten zal Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zich conformeren aan de tarieven als
vastgelegd in het rapport Voorwerk II. Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl behoudt zich het recht voor meer
kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

14.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op
opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

14.2 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van
zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op
eerste verzoek van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen
vorderingen aan Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl zal cederen. Opdrachtgever verleent Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende
vordering(en) over te gaan.

14.3 De geleverde goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en
evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

14.4 Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever
of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe
van een boete van € 2500,00 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft. In dat geval zal Zeevismarkt
Urk/Smulnu.nl tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, direct en indirect, die hieruit
voortvloeit.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Zeevismarkt Urk/Smulnu.nl is uitsluitend het
Nederlands Recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende
en rechtsprekende lichamen.